Treball intercicles

04 de Novembre del 2019

Un dels mòduls que cursen els alumnes de 2n curs del cicle formatiu de grau mitjà de gestió administrativa és Empresa a l’aula. Aquest curs, per tal de treballar aquesta assignatura de manera més cooperativa, hem creat un projecte transversal on participen els alumnes del cicle formatiu de grau superior de comerç internacional, els alumnes del grau mitjà de gestió administrativa i els alumnes de 3r i 4t d’ESO de l’assignatura d’emprenedoria.  

Aquest projecte transversal té la finalitat d’apropar els alumnes de diferents etapes educatives per tal que treballin conjuntament i així aconseguir sinèrgies dins del nostre centre.

Image

En el mòdul d’Empresa a l’aula els alumnes posen en pràctica els coneixements teòrics i pràctics que han après a les diferents unitats formatives que han impartit durant el primer i segon curs del cicle. Aquest any, organitzats en grups, els alumnes han creat la seva pròpia empresa simulada, una empresa filial a partir de l’empresa matriu proposada: VEGAN COSMETICS, SLS.

ImageEn el procés de creació de l’empresa, els alumnes han treballat mitjançant l’estudi del Business Model Canvas (BMC). Aquest model consisteix en crear una plantilla estratègica per al desenvolupament de nous models de negoci. Aquesta plantilla serveix com a eina per analitzar i crear models de negoci de forma simplificada i diferenciada. El BMC s’organitza per diferents apartats on s’analitzen els aspectes més rellevants d’una empresa, com són la segmentació de clients, els recursos potencials de l’empresa, les fonts d’ingressos i l’estructura de costos.

La visualització global de la plantilla, mitjançant una aplicació informàtica o la creació en una cartolina, facilita la interacció entre els alumnes i el treball cooperatiu per aconseguir la fórmula perfecte de la proposta de valor. I és amb aquesta primera activitat internivell amb la que els alumnes han començat a treballar conjuntament, i els resultats estan sent molt satisfactoris.

ImageClose