COM FER LA PREINSCRIPCIÓ 2020-2021 PER A LES ETAPES D’INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA (NOUS ALUMNES)

11 de Maig del 2020

COM FER LA PREINSCRIPCIÓ 2020-2021 PER A LES ETAPES D’INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA?  

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ

Del 13 al 22 de maig, presentació de la preinscripció on-line (recomanat)

Del 19 al 22 de maig, presentació de la preinscripció presencial al centre escolar de primera opció.
 

PROCÉS PER A LA PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICA

El procés per formalitzar la sol·licitud consta de dues parts:

Part A: Emplenar la sol·licitud de preinscripció al següent formulari en línia.

A tenir en compte:

- El codi de centre del col·legi Regina Carmeli Rubí és el: 08023803
- Cal utilitzar els botons "següent" i "anterior" de l'aplicació i no els del navegador.
- A la darrera pantalla cal picar l'opció "enviament" perquè la sol·licitud es consideri presentada i pugueu descarregar el resguard de sol·licitud.
Recordeu que heu de fer una única preinscripció i que en aquesta, podeu posar els centres als que voleu optar, per ordre de preferència.

Part B: Enviar al correu electrònic: a8023803@xtec.cat  els documents que trobareu referenciats al final d'aquesta publicació.

És important que aquesta documentació s’enviï només al col·legi que es posa en primera opció. 

Un cop lliurada la documentació, la família rebrà un mail del col·legi on s'indicarà:

- La rebuda del mail perquè en quedi constància.
- La revisió de la documentació aportada. El col·legi comprovarà que s’hagi adjuntat correctament tota la documentació necessària. En cas de detectar algun error o si faltés algun document, es farà saber al mateix correu electrònic.


PROCÉS PER A LA PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL

De manera excepcional, aquelles famílies que no disposin dels mitjans pel procediment telemàtic seran ateses presencialment al col·legi. Per fer-ho caldrà sol·licitar cita prèvia (cliqueu aquí). La cita prèvia és la manera que permetrà evitar aglomeracions o cues al centre. Caldrà dur emplenat de casa el  formulari en paper que podeu descarregar-vos en aquest enllaç: formulari.

El dia que assistiu al col·legi, cal que arribeu a l’hora indicada (màxim 5 minuts abans) i que per precaució, porteu mascareta i bolígraf propis.


DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR AL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ

- Resguard de la sol·licitud de preinscripció (en cas de fer-la telemàticament)
- Llibre de família (Resolució d'acolliment si l'alumne o alumna està en situació d'acollida)
- DNI de la persona sol·licitant
- DNI de l'alumne o alumna (obligatori a partir dels 14 anys)

Si el sol·licitant és estranger, cal presentar:
- Llibre de família
- Targeta de residència (on apareix el NIE) o passaport
- Document d'identitat del país d'origen (estrangers comunitaris)
- DNI de l'alumne o alumna.
- Tarjeta sanitaria CatSalut


Documentació per acreditar criteris de prioritat (punts)
Per acreditar proximitat del lloc de treball al centre:
- Còpia del contracte laboral o certificat emès per l'empresa.
- En el cas de treballadors en règim autònoms, còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 i 037)


A TENIR EN COMPTE:

- L’adreça del DNI/NIE del pare/mare o tutor ha de coincidir amb l’adreça que es declara com vivenda habitual de l’alumne. 
- La persona que presenta la sol·llicitud ha de ser qui tingui la coincidencia de domicili amb l’alumne.
- La persona que presenta la sol·licitud ha de facilitar un número de telèfon mòbil i adreça electrònica d’ús habitual que l’Administració del Departament d’Ensenyament utilitzarà com a mitjà de comunicació i quedarà registrada com a contacte amb la família/tutors de l’alumne.

Image


 Al següent enllaç podeu consultar el mapa escolar de la preinscripció 2020-2021

http://mapaescolar.gencat.cat/Close