• ESO

   • Garantir la formació integral de l'alumne per a un futur pròxim on pugui desenvolupar-se de manera autònoma i amb sentit crític.
  • DESCRIPCIÓ DE L’ETAPA I OBJECTIUS

  • L’etapa d’Educació Secundària Obligatòria consta de quatre cursos acadèmics. És un període on tenen lloc molts canvis tant pel que fa als aspectes acadèmics com a nivell maduratiu. Els aprenentatges esdevenen més complexes i es diversifiquen les matèries. Per tot això, cal dur a terme un acompanyament personalitzat i un recolzament que permeti que els alumnes esdevinguin responsables del seu procés d’aprenentatge.
   Els objectius principals de l’etapa són:
   • Estimular la maduresa i la responsabilitat dels alumnes des del respecte i la tolerància.
   • Emprar les eines TIC des de les diferents àrees.
   • Fomentar la lectura i l’expressió oral i escrita en les diverses llengües emprades al centre: català, castellà i anglès.
   • Desenvolupar els continguts per mitjà d’una metodologia activa, participativa i cooperativa, que exigeix la investigació i el reforç quan és necessari.
    • pRIMER CICLE D'ESO (1R I 2N)

     • Inicialment, cal dedicar temps i espais per a l’adaptació a la nova etapa. La tasca tutoria pren especial importància donat que cal fer un seguiment dels processos, donar eines d’organització de l’estudi i ajudar a la bona gestió d’eines de treball com l’agenda i el moodle. A més, es duu a terme una supervisió personal que permet detectar necessitats o dificultats així com donar-hi respostes.
     • Els desdoblaments en grups reduïts garanteixen l’atenció personalitzada.
     • És en aquesta etapa en la que s’oferta l’aprenentatge d’una segona llengua estrangera (alemany).
    • SEGON CICLE D'ESO (3R i 4t)

     • És la darrera etapa de l’ensenyament obligatori. Al llarg d’aquests dos anys té lloc la consolidació i l’aprofundiment en els aprenentatges.
     • El tutor acompanya el procés i orienta a cadascun dels alumnes cap als estudis postobligatoris tenint en compte el seu perfil acadèmic, les seves aptituds i interessos.
     • El primer curs d’aquest cicle (3r d’ESO), els alumnes participen del projecte de Servei Comunitari.
     • Els alumnes poden participar d’estades a l’estranger als estius i a més, se’ls prepara per superar les proves oficials de reconeixement del nivell de llengua anglesa.
     • Finalment, es fa un viatge cultural de final de curs a una ciutat europea com a cloenda de l’etapa.
    • AVALUACIÓ

     • Avaluació contínua en la qual es té en compte l’adquisició de coneixements però també l’esforç i la continuïtat de la tasca de l’alumne en relació a l’adquisició de les Competències Bàsiques.
     • Al llarg del curs les famílies reben cinc informes d'Avaluació: un informe d'avaluació 0, a principis de novembre; un informe d'avaluació al final de cada trimestre (desembre, març juny) i l'informe dels resultats globals de curs a finals de juny.
    • horari

     • De dilluns a dijous: de 8.00 h a 13.05 h i de 15.00 h a 16.55 h
     • Divendres: de 8 a 14 h (a la tarda tenen la possibilitat d'asssitir a les trobades de GERC (grup cristià d'educació en el lleure)
   • MATÈRIES

   • Matèries comunes 1r 2n 3r 4t
    Llengua catalana i literatura 3 hores 3 hores 3 hores 3 hores
    Llengua castellana i literatura 3 hores 3 hores 3 hores 3 hores
    Llengua estrangera: anglès 3 hores 4 hores 3 hores 3 hores
    Ciències socials: geografia i història 3 hores 3 hores 3 hores 3 hores
    Ciències de la naturalesa: biologia i geologia 2,5 hores 2 hores
    Ciències de la naturalesa: física i química 2,5 hores 2 hores
    Matemàtiques 3 hores 3 hores 3 hores 4 hores
    Educació física 2 hores 2 hores 2 hores 2 hores
    Música 2 hores
    Educació visual i plàstica 2 hores 2 hores
    Tecnologia 2,5 hores 2,5 hores
    Religió 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora
    Tutoria 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora
    Lectura 1 hora 1 hora 2 hores
    Valors cívics
    Optatives 2 hores 2 hores 2 hores 10 hores


    Matèries optatives 1r 2n 3r 4t
    Alemany
    Petites Investigacions
    Esports de camp dividit
    2 hores
    Alemany
    Cultura clàssica
    Educació ambiental
    2 hores
    Alemany
    Emprenedoria
    Robòtica i programació
    2 hores
    Biologia – Geologia / Ciències aplicades
    Economia / Emprenedoria
    Filosofia / Música
    ----------
    Física i química
    TIC
    LLatí
    ----------
    Plàstica
    Alemany
    Tecnologia
    10 hores


    Matèries complementàries / Tallers 1r 2n 3r 4t
    Orientació i acompanyament 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora
    Eines TIC:Informàtica/Estadística 1 hora
    Eines TIC: Informàtica / Robòtica 1 hora 1 hora
    Let's communicate 1 hora
    Filosofia 3/18 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora
    Lectogrup 1 hora 1 hora
    Erasmus+ 2 hores


    Altres 1r 2n 3r 4t
    Projecte AIC X X X X
    Treball de síntesi X
    Projecte de recerca X
    Servei comunitari X
Close