• ERASMUS+

   • Actualment l’escola Regina Carmeli Rubí participa en diferents programes de mobilitat d’estudiants i professorat dels àmbits d’educació escolar, formació professional i educació superior. La nostra trajectòria en la gestió de projectes europeus mostra el nostre compromís en el desenvolupament d’una estratègia d’internacionalització del centre.
    • Título de la imagen
    • En l’àmbit de l’educació escolar, hem desenvolupat projectes Erasmus+ i eTwinning amb reconeixement de qualitat nacional.

     En l’àmbit de la formació professional, disposem de l’Acreditació Erasmus 2021-2027 amb la que s’estan realitzant mobilitats per estudiants i professorat de cicles formatius de grau mitjà.
    • Volem donar un pas més com a centre amb la consecució de la Carta ECHE que permeti participar en mobilitats Erasmus+ a estudiants i professorat de cicles formatius de grau superior.
  • Els objectius del nostre pla Erasmus+

   • Millorar la qualitat d’ensenyament i aprenentatge que ofereix la nostra organització en l’àmbit de l’educació escolar, formació professional i educació superior.
   • Contribuir en la dimensió europea de l’ensenyament i aprenentatge.
   • Millorar les competències lingüístiques dels estudiants i del personal de la organització.
   • Contribuir en la creació d’un espai europeu d’educació.
   • Recolzar l’alumnat amb menys oportunitats en la participació de programes de mobilitat europea.
   Podeu trobar més informació sobre el programa en la pàgina web del SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación) i en aquesta guia.


  • FORMACIÓ PROFESIONAL – CFGM IMPROEU

  • Durant el curs 2020-2021 l’escola Regina Carmeli Rubí va rebre l’acreditació Erasmus+ de formació professional. Aquesta acreditació és una garantia de la qualitat del pla d’internacionalització del nostre centre i ens permet realitzar projectes internacionals Erasmus+ fins l’any 2027 amb la participació d’alumnat i personal del centre.

   En relació a l’alumnat, el programa ofereix la possibilitat de concedir una beca als estudiants de formació professional de grau mitjà per realitzar les pràctiques en empreses europees amb l’objectiu de facilitar la cooperació entre la empresa i les institucions i promoure la incorporació dels titulats al mercat laboral. La millora de la competència lingüística, la contextualització dels aprenentatges de cicles formatius, l’apropament a la cultura europea i la promoció de la formació contínua i l’excel·lència educativa son alguns dels objectius del programa.


   Amb l’acreditació Erasmus obtinguda està previst que en cada convocatòria una part del nostre alumnat de CFGM participin en aquest projecte i puguin realitzar les seves pràctiques FCT a l’estranger. Un cop finalitzada la mobilitat, l’alumnat participant rebrà una acreditació i reconeixement del període de pràctiques mitjançant el sistema de certificació Europass.


   Els objectius del projecte:
   • Millorar la capacitat lingüística de l’alumnat en llengües estrangeres.
   • Contextualitzar els aprenentatges de cicles formatius en un entorn laboral real.
   • Fomentar el desenvolupament de les competències professionals, personals i socials de l’alumnat en un context internacional. 
   • Apropar la cultura europea a l’alumnat per aconseguir un sentiment de pertinença a una societat global, oberta i diversa.
   Requisits per la participació de l’alumnat: 
   • Presentar la sol·licitud de participació dins del període establert per a la convocatòria en curs.
   • Estar matriculat en primer curs del cicles de formació professional de grau mitjà adscrits al programa i a la convocatòria en curs.
   • Per poder fer la mobilitat, en el cas del cicle de Gestió Administrativa cal haver superat la unitat formativa 2 “Riscos Laborals” del mòdul professional Formació i orientació laboral. En el cas del cicle d’Auxiliar d’infermeria, cal haver superat el crèdit de Formació i orientació laboral. 
   • En cas que l’aspirant sigui menor d’edat, la sol·licitud haurà de ser signada i autoritzada pels tutors legals.
   Calendari general:

   Les dates que s’exposen a continuació són aproximades i variaran segons l’organització anual de cada convocatòria.
   • Desembre-gener: presentació per part dels aspirants de la sol·licitud de participació i de la documentació adjunta.  
   • Gener: publicació de la llista provisional de participants. 3 dies naturals per al·legacions i 7 dies hàbils per resolució.
   • Febrer: publicació de llistes definitives de participants i llistes de reserva.
  • EDUCACIÓ SUPERIOR - CFGM IMPROEU+

  • Durant el curs 2023 el nostre centre va rebre la carta ECHE. Aquesta acreditació permet al nostre centre sol·licitar projectes per als Cicles Formatius de Grau Superior i poder realitzar projectes de mobilitat internacional amb la participació d’alumnat i personal del centre.

   En relació a l’alumnat, el programa ofereix la possibilitat de concedir una beca a l’alumnat de cicles formatius de grau superior que s’imparteixen en el nostre centre per realitzar les pràctiques en empreses europees. Un cop finalitzada la mobilitat, l’alumnat participant rebrà una acreditació i reconeixement del període de pràctiques mitjançant el sistema de certificació Europass.

   Els objectius del projecte:
   • Millorar la capacitat lingüística de l’alumnat en llengües estrangeres.
   • Contextualitzar els aprenentatges de cicles formatius en un entorn laboral real.
   • Fomentar el desenvolupament de les competències professionals, personals i socials de l’alumnat en un context internacional. 
   • Apropar la cultura europea a l’alumnat per aconseguir un sentiment de pertinença a una societat global, oberta i diversa.
   Requisits per la participació de l’alumnat:
   • Presentar la sol·licitud de participació dins del període establert per a la convocatòria en curs
   • Estar matriculat en primer curs del cicles de formació professional de grau superiors adscrits al programa.
   • Haver superat la Unitat Formativa 2 “Riscos Laborals” del mòdul professional Formació i orientació laboral.
   • En cas que l’aspirant sigui menor d’edat, la sol·licitud haurà de ser signada i autoritzada pels tutors legals.
  • inclusió i diversitat

   • Estos proyectos están cofinanciados por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de esta nota es responsabilidad exclusiva del COL·LEGI REGINA CARMELI y ni la Comisión Europea, ni el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.
   • Título de la imagen
   • Título de la imagen
   • Título de la imagen
Close