• DEPARTAMENT D'ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA

   • El DOP del col·legi Regina Carmeli cerca afavorir la cultura de la inclusió a les aules i l'orientació del professorat per fer-la possible

   • presentació

   • Des del DOP s’anima la renovació pedagògica i es promouen aquelles modificacions necessàries en l’estructura i funcionament dels aspectes metodològics i de programació pedagògica per tal de fomentar l’aprenentatge de tot l’alumnat, tot i les necessitats d’educació especials i/o específiques que alguns dels infants i joves presentin.

    EL DOP del Regina Carmeli basa els seus criteris en el tarannà propi del col·legi i la màxima de la seva fundadora Per educar a un infant, es necessita un cor ple d’amor i comprensió. Per aquest motiu, és sensible a les limitacions, dificultats... que poden manifestar els alumnes en un moment determinat de la seva etapa educativa o bé, aquells trastorns o mancances de caire permanent.

    Per tal de garantir l’èxit del DOP cap dur a terme un treball en xarxa entre els diferents professionals que intervenen en el procés educatiu i d’aprenentatge dels alumnes.
   • OBJECTIUS PRINCIPALS

    • Detectar i prevenir les possibles dificultats de caire acadèmic des d’edats primerenques. (importància de la prevenció a les primeres etapes escolars).
    • Concretar els criteris i les prioritats relacionades amb l’atenció a la diversitat que prèviament hagi establert l’Equip Directiu.
    • Fer un acompanyament del docents en les tasques d’atenció a la diversitat, organitzant els recursos disponibles al centre per a millorar aquestes accions.
    • Observar i detectar les possibles necessitats de formació del claustre per tal de millorar la intervenció a l’aula.
    • Fer un seguiment periòdic dels casos.
    • Proposar l’elaboració de plans individualitzats i assessorar als docents en aquesta tasca.
    • Fomentar l’educació inclusiva a través de propostes pedagògiques, suports adequats a les necessitats específiques.
   • FUNCIONS

   • La funció principal del DOP és la vessant de millora pedagògica i la de col·laboració en l’orientació psicopedagògica, la resolució de problemes...

    Les tasques a dur a terme pel DOP són:

    • Fomentar la prevenció de dificultats, necessitats, disfuncions, problemes... als cursos inicials de l’escolarització.
    • Dur a terme avaluacions i assessorament psicopedagògics.
    • Oferir un marc de referència on els docents es puguin adreçar quan els calguin suports, ajudes específiques, detectin dificultats a l’aula...
    • Establir un diàleg continu amb l’Equip Directiu.
    • Oferir models per a l’elaboració de documentació interna i orientar en la confecció d’aquests.
    • Fer el seguiment d’acords presos i revisar casos.
    • Convocar i assistir a les reunions pertinents.
   • ESTRUCTURA INTERNA

   • El DOP està format per:

    •  Equip Directiu
    • Coordinadora de DOP
    • Docents amb formació específica (psicopedagogia, logopèdia, psicologia...)
Close