• INFANTIL

   • El desenvolupament global de les capacitats dels infants durant els primers anys de vida.
  • DESCRIPCIÓ DE L’ETAPA i objectius

  • L’etapa d’Educació Infantil consta de tres cursos acadèmics en els quals es vetlla pel desenvolupament global de les capacitats que han de permetre un creixement integral dels nens i nenes així com l’adquisició d’uns aprenentatges progressius.
   Aquestes capacitats es vertebren en els eixos següents:
   • Autonomia
   • Comunicació i pensament
   • Descoberta i experimentació
   • Convivència i emocions
   • Creativitat
    • ED. INFANTIL AL REGINA

    • Al llarg d’aquesta etapa, l’acollida dels matins es concep com un espai de convivència, d’expressió de sentiments i estats d’ànim i de comunicació de pensaments. També, la introducció de la llengua anglesa de forma lúdica i amb la presència de la figura de l’assistent de conversa; els espais d’expressió artística i l’àrea TIC són elements comuns als tres anys i s’organitzen amb una programació transversal per als tres cursos.

     Els hàbits també són un aspecte a destacar d’aquest etapa.  D’entre tots, els més significatius són:
     • Hàbits de convivència: jugar bé, escoltar als altres, ser agraït i respectuós, compartir.
     • Hàbits de treball: tenir responsabilitats, respectar el material d’aula, atendre consignes i realitzar-les.
     • Hàbits d’autonomia: endreçar, ser polit, autonomia.
     Finalment, es duen a terme diferents treballs per projectes, entre els quals destaca la tria del nom de  classe en iniciar cada curs acadèmic. Aquests treballs afavoreixen un treball globalitzat des de les diferents àrees.

     Al llarg d'aquesta etapa, despleguem el currículum a partir dels eixos següents:
     • El benestar emocional dels infants.
     • La comunicació i l'expressió a través de diferents llenguatges (matemàtic, lingüístic, plàstic, musical...)
     • La inclusió.
     • L'autonomia i la iniciativa.
     • La creativitat, la manipulació, la presa de decisions, la transformació i la plasmació de noves idees.
     • L'estima a la natura, l'ecologia i el reciclatge.
     • L'aprendre fent, l'experimentació, la descoberta i l'aprenentatge internivells.
    • INFANTIL 3

    • Al curs d’EI3, l’adaptació és un objectiu principal així com el treball d’hàbits, rutines i autonomia.
     Que l’infant vingui content al centre i esdevingui cada vegada més competent és un altra fita per aquest grup d’edat.
    • INFANTIL 4

    • EI4 es planteja com una continuïtat del curs anterior i s’inicia un treball més sistemàtic de certs continguts com la descoberta del codi escrit.
    • INFANTIL 5

    • EI5 esdevé el pas previ a l’etapa d’Educació Primària. L’aprenentatge de la lectura i l’escriptura pren rellevància i es fa un treball manipulatiu i significatiu del fet lector.
    • avaluació

     • Al llarg del curs, es lliuren dos informes personalitzats on es recull el grau d’adquisició dels continguts i l’assoliment dels diferents objectius.
     • Es duu a terme un contacte personalitzat i freqüent amb les famílies tant a partir d’entrevistes i tutories com a través de la plataforma digital Alexia.
    • horari

    • De 9 h a 12.50 h i de 14.50 h a 16.50 h
   • VISITA VIRTUAL

   • MATÈRIES

   • Àmbits 3 ANYS 4 ANYS 5 ANYS
    Acollida 2,5 hores 2,5 hores 2,5 hores
    Esbarjo 2,5 hores 2,5 hores 2,5 hores
    Comunicació i llenguatges (+Glifing)
    Programa Logos
    3 hores 3 hores 3 hores
    Jump Math
    Programa Experimenta / Matemàgiques
    3 hores 3 hores 3 hores
    English
    Programa Let’s Go
    2 hores 2 hores 2 hores
    GP English 1 hores 1 hores 1 hores
    GP T. Artística 1 hores 1 hores 1 hores
    Expressió musical
    Programa Imagina i Crea
    1 hora 1 hora 1 hora
    Psicomotricitat
    Programa Activa’t i Cuida’t
    2 hores 2 hores 2 hores
    Eix Descoberta del món
    Programa Experimenta
    2 hores 2 hores 2 hores
    Eix Diversitat
    Programa Experimenta
    2 hores 2 hores 2 hores
    Autonomia i confiança 4 hores 4 hores 4 hores
    GP TAC
    Programa Experimenta / Robotics
    1 hora 1 hora 1 hora
    GP Racons
    Programa Experimenta
    1 hora 1 hora 1 hora
    Filosofia 3-18 1 hora 1 hora 1 hora
    GP Descoberta / taules experimentació
    Programa Experimenta / Fem de científics
    1 hora 1 hora 1 hora
    Educació en valors cristians
    Programa Som Regina
    1 hora 1 hora 1 hora
Close