• PRIMÀRIA

   • Ajudar als infants a desenvolupar-se de manera autònoma en tots els àmbits per tal que siguin capaços de donar respostes innovadores en una societat canviant i en constant evolució.
  • DESCRIPCIÓ DE L’ETAPA I OBJECTIUS

  • L’Etapa d’Educació Primària planteja diferents reptes tant a nivell de coneixements com de caire afectiu i  de relacions socials. Els infants, a mida que passen els cursos, adquireixen major autonomia. El context escolar els obre un ventall divers amb elements tant cognitius com socials i on s’han de desenvolupar de forma competent per tal que siguin capaços de donar respostes innovadores a situacions que tinguin lloc en una societat canviant i en constant evolució.
    • cicle inicial (1R I 2N)

     • A Cicle Inicial tenen lloc canvis importants: canvien d’edifici i es mouen en nous espais que tenen les seves pròpies normes.
     • Cal donar als alumnes un temps d’adaptació i la bona comunicació amb les famílies esdevé una peça clau per ajudar-los en aquest procés.
     • A més, cal oferir-los seguretat i confiança per afrontar les fites de la nova etapa. També és rellevant seguir treballant el hàbits i valors per resoldre problemes i situacions des de qualsevol de les àrees curriculars.
    • cicle mitjà (3R I 4T)

     • Al llarg del Cicle Mitjà han de ser capaços de resoldre les tasques de forma eficaç i competent i han d’anar adquirint estratègies que els permetin resoldre amb èxit les tasques escolars que se’ls proposi.
     • L’organització del temps i la bona planificació són uns dels aspectes bàsics a tenir en compte a l’hora d’establir uns bons hàbits d’estudi.
    • cicle superior (5È I 6È)

     • En arribar al Cicle Superior, els aprenentatges esdevenen més complexes i demanen d’un estudi més sistemàtic.
     • En finalitzar l’etapa, els alumnes han d’haver assolit unes competències bàsiques a les diferents àrees que els permetin afrontar de manera exitosa un nou repte educatiu: l’ESO. 
     • Per tot això, cal que siguin capaços d’establir relació entre els diferents aprenentatges i que integrin estratègies que els permetin resoldre diferents problemes o situacions acadèmiques que se’ls plantegi.
     • La iniciativa, la capacitat d’esforç, l’esperit crític, el treball cooperatiu i el gaudir d’aprendre afavoreixen aquest fet.
    • AVALUACIÓ

     • L’avaluació dels processos d’aprenentatge és contínua i global i s’observa l’evolució del grau d’assoliment dels objectius per tal de poder oferir els ajuts pedagògics més adients a les característiques individuals dels infants.
     • Al llarg del curs les famílies reben tres informes d’avaluació al final de cada trimestre.
     • El pla d’acció tutorial permet fer un seguiment personalitzat de cada infant amb la seva família. A  més, el portal digital Alèxia i l’agenda de l’alumne són una eina de comunicació contínua.
    • HORARI

    • De 9.00 h a 13.55 h i de 14.55 h a 17.00 h
   • MATÈRIES

   • Àrees 1r 2n 3r 4t
    Esbarjo 2,5 hores 2,5 hores 2,5 hores 2,5 hores 2,5 hores 2,5 hores
    Tutoria 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora
    Àmbit lingüístic: Llengua catalana i literatura 2,5 hores 2,5 hores 2,5 hores 2,5 hores 2,5 hores 2,5 hores
    Àmbit lingüístic: Llengua castellana i literatura 2,5 hores 2,5 hores 2,5 hores 2,5 hores 2,5 hores 2,5 hores
    Àmbit lingüístic: Llengua estrangera: anglès 2 hores 2 hores 2 hores 2 hores 2 hores 2 hores
    Lectura diària 2,5 hores 2,5 hores 2,5 hores 2,5 hores 2,5 hores 2,5 hores
    Àmbit de Coneixement del medi 3 hores 3 hores 3 hores 3 hores 2 hores 3 hores
    Àmbit matemàtic: Matemàtiques 3 hores 3 hores 3 hores 3 hores 3 hores 3 hores
    Matemàtiques 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora
    Àmbit d’Educació física (Physical Education) 2 hores 2 hores 2 hores 2 hores 2 hores 2 hores
    Àmbit artístic: música i moviment 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora
    Àmbit artístic visual i plàstica: Arts & Crafts 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora
    Àmbit d’educació en valors: Religió 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora
    Valors Cívics i Ètics 1 hora
    Let’s Communicate 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora
    Filosofia 3/18 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora
    Expressió Artística 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora
    Fem de científics 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora
    Robòtica / TAC 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora


Close